Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • nástěnka
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • suplování
 • plán akcí
 • jídelníček
 • školní rok
 • předměty
 • web aplikace
 • e-twinning
 • zaměstnanci
 • mimoškolní aktivity
 • prevence
 • maturita
 • vysoké školy
 • e-tablo
 • bazar
 • fotogalerie
 • dokumenty školy
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů


  Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, se sídlem Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín, IČO: 62331205 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
   • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
    - jméno a příjmení;
    - rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);
    - státní občanství;
    - místo narození;
    - místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
    - údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
    - datum zahájení vzdělávání ve škole;
    - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
    - vyučovací jazyk;
    - údaje o znevýhodnění žáka;
    - údaje o mimořádném nadání žáka;
    - údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
    - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
    - datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.
   • Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.
   • Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.
  • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
   • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
   • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
   • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
   • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
   • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
   • podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován zřizovatelem:
    - název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a. s.
    - IČ: 25884646
    - sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
    - kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
  Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf)

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  26.10
  18
  Opět nejlepší - FRISBEE
  Dne 23. října 2018 se konala na hřišti DTJ Vřesina podzimní kvalifikac...

  18.10
  18
  PLAVE CELÉ MĚSTO 2018
    Žáci naší školy se aktivně účastnili každoroční městské akce Plave ...

  21.09
  18
  Vítězky výtvarné soutěže
  V minulém školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Můj sen2018...

  Nástěnka

  Adventní Vídeň 2018 - nabídka
  01.11.18 přidal: Josiek J. přečteno: 28

  Páteční volejbal
  20.09.18 přidal: Nováková J. přečteno: 56

  SRDÍČKOVÝ DEN 21.9.2018
  06.09.18 přidal: Konetzná M. přečteno: 64

  Co se děje ve škole

  06.11
  18
  Vystavujeme v Maryšce
  Ve středu 24. října proběhla v salonu Maryška vernisáž výtvarných prac...

  31.10
  18
  Naše škola se opět zapojila do akce Po...

  15.10
  18
  Generální ředitel Komerční banky na gy...
    Ve středu 10. října 2018 navštívil bohumínské gymnázium Ing. Jan Ju...

  Předměty

  M DG F CH Bi IVT Z D ČJ AJ NJ FJ RJ ZSV ZEA V