Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • nástěnka
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • suplování
 • plán akcí
 • jídelníček
 • školní rok
 • předměty
 • web aplikace
 • e-twinning
 • zaměstnanci
 • mimoškolní aktivity
 • prevence
 • maturita
 • vysoké školy
 • e-tablo
 • bazar
 • fotogalerie
 • dokumenty školy
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů


  Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, se sídlem Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín, IČO: 62331205 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
   • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
    - jméno a příjmení;
    - rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);
    - státní občanství;
    - místo narození;
    - místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;
    - údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
    - datum zahájení vzdělávání ve škole;
    - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
    - vyučovací jazyk;
    - údaje o znevýhodnění žáka;
    - údaje o mimořádném nadání žáka;
    - údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
    - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
    - datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.
   • Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.
   • Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.
  • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
   • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
   • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
   • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
   • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
   • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
   • podat stížnost dozorovému orgánu.
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován zřizovatelem:
    - název: tým externích pověřenců společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a. s.
    - IČ: 25884646
    - sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
    - hlavní kontakt a odpovědná osoba je Mgr. Petr Heider, MBA, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 731 266 417
  Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf)

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  20.06
  19
  1. místo v soutěži Wolfram
  Dne 19.6.2019 se naše škola zúčastnila branné soutěže Wolfram v Karvin...

  19.06
  19
  Německý den v Praze
    Skupinka němčinářů našeho gymnázia se vydala v úterý 18.6.2019 do P...

  07.06
  19
  1. místo v Pythagoriádě
  Ve čtvrtek 23. 5. proběhlo okresní kolo 42. ročníku matematické soutěž...

  Nástěnka

  Český den proti rakovině 15.5.2019
  26.04.19 přidal: Konetzná M. přečteno: 44

  Hodinový vnuk - účast naší školy na pr...
  18.03.19 přidal: Josiek J. přečteno: 78

  Berlín - březen 2019
  03.01.19 přidal: Josiek J. přečteno: 181

  Co se děje ve škole

  03.07
  19
  Sportovní den - 27. června 2019
  Možnosti sportovního vyžití: - bohumínský aquapark - nižší gymnázium ...

  30.06
  19
  Turnaj v ringu - Ringo Summer Open 201...

  18.06
  19
  Celoměstská ekologická konference
  V pondělí 10. června 2019 proběhla celoměstská ekologická konference. ...

  Předměty

  M DG F CH Bi IVT Z D ČJ AJ NJ FJ RJ ZSV ZEA V