Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • nástěnka
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • suplování
 • plán akcí
 • jídelníček
 • školní rok
 • předměty
 • web aplikace
 • e-twinning
 • zaměstnanci
 • mimoškolní aktivity
 • prevence
 • maturita
 • vysoké školy
 • e-tablo
 • bazar
 • fotogalerie
 • dokumenty školy
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • polytechnické vzdělávání

  Co je to polytechnické vzdělávání?


  Polytechnické vzdělávání je definováno v Pedagogickém slovníku (Mareš, Průcha, Walterová, 2013) jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti.

  Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.

  Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je pak rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné a environmentální obory. V tomto pojetí je jádrem technické vzdělávání.

  Polytechnické vzdělávání rozdělujeme na tři základní složky:

  • PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

  Přírodovědné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů, podporovat odpovědné rozhodování v osobním a profesním životě člověka, naplňovat osobní potřeby a fungování v občanském a případně budoucím profesním životě.

  • TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

  Technické vzdělávání se zaměřuje na osvojování potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení. Osvojení je realizováno na vědeckém základě, uvědoměle a při aktivitách majících vztah k technice, s níž se v životě setká každý jedinec. Cílem technické výchovy je získat správné postoje k technice a k využívání techniky v životě.

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Environmentální vzdělávání dělíme na výchovu a osvětu. Environmentální výchovou rozumíme systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí. Oblastmi vzdělávání jsou: výchova o životním prostředí, výchova v životním prostředí, výchova pro životní prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřeny na dospělou populaci a obecně na veřejnost (Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8).
  Možnosti studia polytechnických oborů na vysokých školách v České republice: Další odkazy k tématům podpory polytechnického vzdělávání:
  1. http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani
  2. https://www.youtube.com/watch?v=oeugxVt_3jM

  AKTIVITY PODPORUJÍCÍ POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

  I. FYZIKA

  • laboratorní cvičení doplňující teoretickou výuku fyziky jsou zaměřena především na praktická měření a práci s pomůckami a měřícími přístroji
  • fyzikální olympiáda je zaměřena na řešení teoretických i praktických fyzikálních úkolů
  • astronomická olympiáda
  • soutěž „POHÁR VĚDY – SCIENCE CUP“ – každé soutěžní kolo je zaměřeno na kreativitu, teorii a výzkum, praxi a projekt
  • soutěž „FYIKLÁNÍ ONLINE“ – jedná se o týmovou soutěž v řešení fyzikálních příkladů
  • soutěž „L@byrint fyziky“ zahrnuje rébusy, osmisměrky i experimentální úlohy určené pro různé věkové kategorie soutěžících
  • soutěž „Fyzshow s kapalinou“ – týmová fyzikální soutěž pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií „Staň se fyzšoumenem“ – sestavení zábavné show, ve které hraje hlavní roli kapalina
  • soutěž „Aplikovaný fyzik“ – jedná se o soutěž vyhlašovanou Institutem fyziky
  • projekt „Děsivá věda a šílení vědátoři“ -interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z fyziky
  • školní přírodovědný projekt – „Zhodnocení stavu ovzduší na různých místech Bohumína“
  • kroužek zaměřený na robotiku
  • exkurze doplňující teoretickou výuku fyziky – návštěva planetária
  • organizace odborných přednášek s fyzikální tematikou – pevnost a odolnost materiálů, mostní konstrukce, letectví

  II. CHEMIE

  • laboratorní cvičení z chemie jsou zaměřena na provádění chemických experimentů, které doplňují výklad učiva
  • přírodovědný seminář je zaměřen na prohloubení ˙poznatků z chemie a fyziky v rámci středoškolského učiva i přípravy na studium VŠ
  • chemická olympiáda klade důraz na řešení teoretických i praktických úkolů
  • soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“ zahrnuje řešení úloh z různých oblastí přírodních věd a je určena pro studenty mladší (kategorie Kadet) i starší (kategorie Junior)
  • soutěž“N-TROPHY“ obsahuje 4 části zaměřené na fyziku, chemii, biologii, logiku
  • korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou „KSICHT“ podporuje rozvoj logického myšlení a vede k samostatnému vyvozování závěrů
  • interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z chemie v rámci projektu „Děsivá věda a šílení vědátoři“ – cílem je přiblížit vědu zábavnou formou žákům různých věkových kategorií
  • mezinárodní spolupráce skupin českých a polských studentů v chemické laboratoři v rámci projektových dnů - studenti se společně podílejí na provádění specifických experimentů
  • příprava projektů z chemie a jejich prezentace na akcích „Den chemie v Polsku“ a „Ekologická konference“
  • příprava chemických pokusů a dokumentace na projekt „Středoškolákem na zkoušku“ – jedná se o spolupráci žáků středních a základních škol
  • pravidelná každoroční návštěva Světa techniky v Ostravě –Dolních Vítkovicích, kde se studenti aktivně účastní vzdělávacích programů zaměřených na chemii a další přírodovědné obory
  • exkurze doplňující teoretickou výuku chemie – návštěva čističky vody a pivovaru
  • organizace odborných přednášek s chemickou tematikou a ekologickým zaměřením – čistota ovzduší, rozbory vody a půdy

  III. BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

  • Účast na postupových kolech soutěží – samostatná projektová činnost žáků (úspěchy na okresní i krajské úrovni)
   ✓ biologická olympiáda
   ✓ Středoškolská odborná činnost
   ✓ soutěže ZOO Ostrava
   ✓SAPERE online
  • Účast na konferencích
   ✓ KEV EVVO – střední školy
   ✓ KEV EVVO – základní školy
   ✓ MESS Český Těšín
  • Exkurze
   ✓ ZOO Ostrava – výuka – prima až kvarta, 1. a 2. ročníky
   ✓ Arboretum Nový Dvůr u Opavy – tradiční akce pro 1. ročníky
   ✓ Hornické muzeum Landek – kvarta
   ✓ Oddělení patologie Slezské nemocnice Opava + muzeum patologie, Ústav patologie FN Brno – 3. ročníky
   ✓ Krevní centrum FN Ostrava – 3. ročníky
   ✓ Ostravské planetárium - kvarta
  • Práce s nadanými žáky – Badatelský kroužek
  • Krmení zpěvného ptactva – zima, přikrmování hmyzu – léto - hmyzí hotel – vytvořen na zahradě školy v rámci projektu
  • Gymnazistou jeden den – práce v laboratoři biologie se žáky základních škol
  • Mezinárodní badatelský workshop – spolupráce žáků naší školy se žáky z polského gymnázia v Cieszynie v laboratoři biologie. Společný program, komunikační jazyk angličtina, každý rok nová témata. Závěrečná konference. Podpořeno (finančně) městem.
  • Celoměstská ekologická konference – žáci ZŠ města a naši studenti. Každý rok nové téma, které se opírá o témata vyhlášená UNESCO.
  • Spolupráce s vysokou školou – projekt Jak se dívat na DNA? – práce v laboratoři biologie – mikropipety, PCR metoda, význam pro praxi – studenti semináře biologie
  • Exkurze a návštěvy výstav – Bodies, stálé expozice a výstavy - Ostravské muzeum.

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  21.03
  19
  Nejlepší běžci do schodů jsou od nás!...
  V úterý 19. března se konal již 14. ročník Běhu do schodů Penzionu ve ...

  21.03
  19
  Dvě 1. místa ve volejbalu v jeden den...
  Ve čtvrtek 14. března 2019 se v bohumínské sportovní hale konalo městs...

  14.03
  19
  3. místo v celostátním kole Přírodověd...

  Nástěnka

  Hodinový vnuk - účast naší školy na pr...
  18.03.19 přidal: Josiek J. přečteno: 25

  Berlín - březen 2019
  03.01.19 přidal: Josiek J. přečteno: 117

  HLEDÁME DALŠÍ ÚČASTNÍKY - Sportovní ku...
  04.12.18 přidal: Nováková J. přečteno: 117

  Co se děje ve škole

  01.03
  19
  Krokusy na školní zahradě
    Na naší školní zahradě vyrostly krokusy, jejichž žlutá barva je při...

  21.02
  19
  Kroužek informatiky
    Od prosince 2018 máme na naší škole dvě sady robotických programova...

  21.02
  19
  Krmení zpěvného ptactva - projekt - se...

  Předměty

  M DG F CH Bi IVT Z D ČJ AJ NJ FJ RJ ZSV ZEA V