Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • nástěnka
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • suplování
 • plán akcí
 • jídelníček
 • školní rok
 • předměty
 • web aplikace
 • e-twinning
 • zaměstnanci
 • mimoškolní aktivity
 • prevence
 • maturita
 • vysoké školy
 • fotogalerie
 • dokumenty školy
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • polytechnické vzdělávání

  Co je to polytechnické vzdělávání?


  Polytechnické vzdělávání je definováno v Pedagogickém slovníku (Mareš, Průcha, Walterová, 2013) jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti.

  Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.

  Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je pak rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné a environmentální obory. V tomto pojetí je jádrem technické vzdělávání.

  Polytechnické vzdělávání rozdělujeme na tři základní složky:

  • PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

  Přírodovědné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů, podporovat odpovědné rozhodování v osobním a profesním životě člověka, naplňovat osobní potřeby a fungování v občanském a případně budoucím profesním životě.

  • TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

  Technické vzdělávání se zaměřuje na osvojování potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení. Osvojení je realizováno na vědeckém základě, uvědoměle a při aktivitách majících vztah k technice, s níž se v životě setká každý jedinec. Cílem technické výchovy je získat správné postoje k technice a k využívání techniky v životě.

  • ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Environmentální vzdělávání dělíme na výchovu a osvětu. Environmentální výchovou rozumíme systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí. Oblastmi vzdělávání jsou: výchova o životním prostředí, výchova v životním prostředí, výchova pro životní prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřeny na dospělou populaci a obecně na veřejnost (Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8).
  Možnosti studia polytechnických oborů na vysokých školách v České republice: Další odkazy k tématům podpory polytechnického vzdělávání:
  1. http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani
  2. https://www.youtube.com/watch?v=oeugxVt_3jM

  AKTIVITY PODPORUJÍCÍ POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

  I. FYZIKA

  • laboratorní cvičení doplňující teoretickou výuku fyziky jsou zaměřena především na praktická měření a práci s pomůckami a měřícími přístroji
  • fyzikální olympiáda je zaměřena na řešení teoretických i praktických fyzikálních úkolů
  • astronomická olympiáda
  • soutěž „POHÁR VĚDY – SCIENCE CUP“ – každé soutěžní kolo je zaměřeno na kreativitu, teorii a výzkum, praxi a projekt
  • soutěž „FYIKLÁNÍ ONLINE“ – jedná se o týmovou soutěž v řešení fyzikálních příkladů
  • soutěž „L@byrint fyziky“ zahrnuje rébusy, osmisměrky i experimentální úlohy určené pro různé věkové kategorie soutěžících
  • soutěž „Fyzshow s kapalinou“ – týmová fyzikální soutěž pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií „Staň se fyzšoumenem“ – sestavení zábavné show, ve které hraje hlavní roli kapalina
  • soutěž „Aplikovaný fyzik“ – jedná se o soutěž vyhlašovanou Institutem fyziky
  • projekt „Děsivá věda a šílení vědátoři“ -interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z fyziky
  • školní přírodovědný projekt – „Zhodnocení stavu ovzduší na různých místech Bohumína“
  • kroužek zaměřený na robotiku
  • exkurze doplňující teoretickou výuku fyziky – návštěva planetária
  • organizace odborných přednášek s fyzikální tematikou – pevnost a odolnost materiálů, mostní konstrukce, letectví

  II. CHEMIE

  • laboratorní cvičení z chemie jsou zaměřena na provádění chemických experimentů, které doplňují výklad učiva
  • přírodovědný seminář je zaměřen na prohloubení ˙poznatků z chemie a fyziky v rámci středoškolského učiva i přípravy na studium VŠ
  • chemická olympiáda klade důraz na řešení teoretických i praktických úkolů
  • soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“ zahrnuje řešení úloh z různých oblastí přírodních věd a je určena pro studenty mladší (kategorie Kadet) i starší (kategorie Junior)
  • soutěž“N-TROPHY“ obsahuje 4 části zaměřené na fyziku, chemii, biologii, logiku
  • korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou „KSICHT“ podporuje rozvoj logického myšlení a vede k samostatnému vyvozování závěrů
  • interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z chemie v rámci projektu „Děsivá věda a šílení vědátoři“ – cílem je přiblížit vědu zábavnou formou žákům různých věkových kategorií
  • mezinárodní spolupráce skupin českých a polských studentů v chemické laboratoři v rámci projektových dnů - studenti se společně podílejí na provádění specifických experimentů
  • příprava projektů z chemie a jejich prezentace na akcích „Den chemie v Polsku“ a „Ekologická konference“
  • příprava chemických pokusů a dokumentace na projekt „Středoškolákem na zkoušku“ – jedná se o spolupráci žáků středních a základních škol
  • pravidelná každoroční návštěva Světa techniky v Ostravě –Dolních Vítkovicích, kde se studenti aktivně účastní vzdělávacích programů zaměřených na chemii a další přírodovědné obory
  • exkurze doplňující teoretickou výuku chemie – návštěva čističky vody a pivovaru
  • organizace odborných přednášek s chemickou tematikou a ekologickým zaměřením – čistota ovzduší, rozbory vody a půdy

  III. BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

  • Účast na postupových kolech soutěží – samostatná projektová činnost žáků (úspěchy na okresní i krajské úrovni)
   ✓ biologická olympiáda
   ✓ Středoškolská odborná činnost
   ✓ soutěže ZOO Ostrava
   ✓SAPERE online
  • Účast na konferencích
   ✓ KEV EVVO – střední školy
   ✓ KEV EVVO – základní školy
   ✓ MESS Český Těšín
  • Exkurze
   ✓ ZOO Ostrava – výuka – prima až kvarta, 1. a 2. ročníky
   ✓ Arboretum Nový Dvůr u Opavy – tradiční akce pro 1. ročníky
   ✓ Hornické muzeum Landek – kvarta
   ✓ Oddělení patologie Slezské nemocnice Opava + muzeum patologie, Ústav patologie FN Brno – 3. ročníky
   ✓ Krevní centrum FN Ostrava – 3. ročníky
   ✓ Ostravské planetárium - kvarta
  • Práce s nadanými žáky – Badatelský kroužek
  • Krmení zpěvného ptactva – zima, přikrmování hmyzu – léto - hmyzí hotel – vytvořen na zahradě školy v rámci projektu
  • Gymnazistou jeden den – práce v laboratoři biologie se žáky základních škol
  • Mezinárodní badatelský workshop – spolupráce žáků naší školy se žáky z polského gymnázia v Cieszynie v laboratoři biologie. Společný program, komunikační jazyk angličtina, každý rok nová témata. Závěrečná konference. Podpořeno (finančně) městem.
  • Celoměstská ekologická konference – žáci ZŠ města a naši studenti. Každý rok nové téma, které se opírá o témata vyhlášená UNESCO.
  • Spolupráce s vysokou školou – projekt Jak se dívat na DNA? – práce v laboratoři biologie – mikropipety, PCR metoda, význam pro praxi – studenti semináře biologie
  • Exkurze a návštěvy výstav – Bodies, stálé expozice a výstavy - Ostravské muzeum.

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  17.10
  19
  2. a 4. místo ve frisbee
  Ve středu 17. října se na venkovních hřištích DTJ Vřesina (u Ostravy) ...

  17.10
  19
  Postup do okresního kola v plavání
  V úterý 15. října se v bohumínském aquacentru konalo městské kolo v pl...

  15.09
  19
  Krajské kolo branné soutěže Wolfram...
  Dne 14.9.2019 se konalo krajské kolo branné soutěže Wolfram, k...

  Nástěnka

  OK Volejbal SŠ!!!
  17.10.19 přidal: Nováková J. přečteno: 5

  Šachová simultánka - ještě máme volné ...
  06.10.19 přidal: Nováková J. přečteno: 12

  Krajský úřad MSK - den otevřených dveř...
  05.09.19 přidal: Josiek J. přečteno: 37

  Co se děje ve škole

  10.10
  19
  24. ročník šachové simultánky
  Dne 9. října se konal již 24. ročník šachové simultánky mezi starostou...

  06.10
  19
  Plave celé město
  I letos se naši žáci zapojili do plavecké soutěže měst a tím podpořili...

  06.10
  19
  Výuka terénní topografie
  Žáci 1.A a kvinty se v rámci zeměpisu učili určovat světové strany a a...

  Předměty

  M DG F CH Bi IVT Z D ČJ AJ NJ FJ RJ ZSV ZEA V