Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Naše gymnázium disponuje moderními učebnami s dataprojektory, multimediál. tabulemi a audiovizuální technikou

předchozí další ukaž fotky
Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • o nás
 • historie školy
 • úřední deska
 • kontakt
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • prohlídka školy on-line
 • fotogalerie
 • školská rada a SRPŠ
 • zaměstnanci
 • dokumenty školy
 • projekty
 • English/Deutsch
 • Ekoweb
 • absolventi a zaměstnanci
 • e-tablo
 • inkluze
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • projekty

  Vzdělávání jako cesta k úspěchu v 21. století

  Gymnázium Bohumín na základě Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání podalo v březnu 2017 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vzdělávání jako cesta k spěchu v 21. století“. Doba realizace projektu: od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019. Rozpočet projektu celkem: 677.856,00 Kč.

  Cílem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo (rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16_035/0005834-01 ze dne 13. července 2017) o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Vzdělávání jako cesta k úspěchu v 21. století“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005834.

  Klíčové aktivity projektu:
  • Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Počet aktivit: 32

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze
  • Počet aktivit: 25

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
  • Počet aktivit: 5

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
  • Počet aktivit: 10

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Mentoring
  • Počet aktivit: 5

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
  • Počet aktivit: 5

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Výchova k podnikavosti
  • Počet aktivit: 5

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání
  • Počet aktivit: 10

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
  • Počet aktivit: 5

  • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, DVPP v rozsahu 8 hodin – Osobnostně sociální rozvoj
  • Počet aktivit: 25

  Skutečná realizace projektu byla zahájena dne 1. září 2017.

  Propagační plakát projektu - ke stažení: plakátek projektu (pdf)


  OD MAKRA K MIKRU (obnova stávající biologické laboratoře)

  V červnu 2017 jsme podali Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 – OD MAKRA K MIKRU.

  K 31. 08. 2017 nebylo rozhodnuto o přidělení příspěvku. Dne 24. 08. 2017 jsme obdrželi e-mailovou zprávu, že nás projekt bude v průběhu září předložen k projednání Radě Moravskoslezského kraje.

  Předpokládaná doba realizace projektu 09/2017 – 07/2018.

  Celková plánovaná výše nákladů / výdajů na projekt činí 100.600,00 Kč, z toho požadovaná výše příspěvku 70.000,00 Kč.

  Cílem projektu je vytvoření učebny, která bude sloužit výuce přírodovědných předmětů.

  V průběhu hlavních prázdnin proběhla renovace nábytku, elektrických rozvodů a podlahové krytiny. Účelový příspěvek bude použit na vybavení moderní mikroskopickou technikou s napojením na PC. V tomto nově vytvořeném prostředí bude probíhat výuka biologie, ale také se zde bude scházet badatelský kroužek, který již několik let na této škole pracuje.

  Bude vytvořeno nové badatelské prostředí a žáci budou mít možnost pozorovat (což je základní metoda badatelské činnosti) a zkoumat především oblast mikrosvěta. Dalším úkolem bude vytvořit dobré materiální zázemí pro pozorování a výzkum v rámci malých školních projektů jak jednotlivců, tak kolektivů. Nedílnou součástí bude badatelský workshop pro žáky základních škol Bohumína.

  Našim cílem je představit školu jako moderní a zajímavý prostor pro vzdělávání a výzkum.


  PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE V GYMNÁZIÍCH

  Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

  Žadatel a koordinátor projektu: Moravskoslezský kraj

  Doba realizace projektu: únor 2015 – září 2015

  Jedná se o projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

  Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve středních školách zřízených Moravskoslezským krajem. V rámci projektu budou modernizovány/vybudovány laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů a tím dojde ke zlepšení podmínek pro výuku a názornosti, pestrosti výuky a bude možno respektovat individuální potřeby žáků.

  Výstupem projektu budou modernizované/nově vybudované laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů na šesti školách zřízených Moravskoslezským krajem partnersky zapojených do krajského projektu.

  Výstupem projektu v rámci našeho gymnázia, jako partnera projektu, budou:

  • měřící soupravy pro počítačem podporované experimenty – např. senzor pohybu, senzor síly, senzor napětí a proudu, senzor radiace, proudový senzor, teplotní senzor apod. včetně software - multilicence,
  • IT technika – 8 notebooků,
  • pomůcky pro výuku fyziky – např. mlžná komora, model čtyřdobého spalovacího motoru, model dvoudobého spalovacího motoru, Elektřina – demonstrační sada apod.,
  • ostatní pomůcky pro výuku chemie a biologie – Demonstrační souprava Elektrochemie, Molekulová stavebnice – organická chemie.


  TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY ČÍSLO 56

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: ABYCHOM NEZTRATILI ŘEČ...

  Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2583

  Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

  Ke stažení: plakátek projektu (pdf)


  Klíčové aktivity projektu:

  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
  Výstup:
  20 žáků školy, kteří studují německý jazyk včetně 2 vyučujících jako doprovod, se zúčastnilo 6 denního jazykového pobytu v Mnichově v termínu od 2. 11. 2015 do 7. 11. 2015.

  Články o tomto pobytu:
  Na školním webu: Výukový pobyt žáků v Mnichově.
  V bohumínských městských novinách OKO: OKO 2015/21 (pdf, strana 8).


  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  Výstup:
  Učitelé gymnázia si opět zvyšovali kvalifikaci v zahraničí
  certifikáty (pdf)

  TATO ŠKOLA JE ZAPOJENA DO VÝZVY EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: UČÍME SE PRO ŽIVOT V 21. STOLETÍ

  Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0629

  Realizace projektu: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

  Výstupy ze šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • Dělitelnost přirozených čísel - ke stažení ZDE
  • Ekologie - ke stažení ZDE
  • Frankofonie - ke stažení ZDE
  • General topics - obecná konverzační témata v angličtině - ke stažení ZDE
  • Moderní umělecké směry 20. století - ke stažení ZDE
  • Planeta Země - ke stažení ZDE
  • Posloupnosti - ke stažení ZDE
  • Raný a vrcholný středověk - ke stažení ZDE
  • Regionální geografie Latinské Ameriky - ke stažení ZDE
  • Rovnice a nerovnice - ke stažení ZDE
  • Sociologie - ke stažení ZDE
  • Světové a české dějiny mezi lety 1914 a 1939.zip - ke stažení ZDE
  • Syntax češtiny pro 1. - 4. ročník SŠ - ke stažení ZDE
  • Zaměstnanci a mzdová problematika - ke stažení ZDE
  • Život francouzské rodiny - ke stažení ZDE


  Klíčové aktivity projektu:

  • Cizí jazyky

  II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

  II/4 – Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR

  II/5 – Jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí

  • Využívání ICT

  III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  • Finanční gramotnost

  VI/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol


  Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

  Cíle a priority programu
  • Podpora badatelsky orientovaného vyučování
  • Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)

  Cílem programu je podpora školních projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit.


  Náš projekt: BADATELNA POD JASANY

  Evidenční číslo: E25/2013

  Realizace projektu: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

  Cíle našeho projektu:

  A: Cílem projektu je vytvoření badatelny, která bude sloužit nejen výuce přírodovědných předmětů ale i ostatních předmětů, které se podílejí na naplnění průřezového tématu Environmentální výchova zařazeného v rámci ŠVP do tematických plánů.
  Renovací školního pozemku získáme prostor pro vytvoření BADATELNY POD JASANY. Badatelna bude obsahovat mobilní venkovní nábytek, hmyzí hotel, ptačí napajedlo, ptačí krmítka a Wildlife dlaždici. Stávající vzrostlé dřeviny budou opatřeny popisnými tabulkami. Badatelna se stane spolu s laboratoří biologie zázemím pro nově vznikající badatelský přírodovědný kroužek při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně. Tento kroužek navštěvují žáci z různých ročníků. Pozemek bezprostředně sousedí s městským parkem, který skýtá mnoho dalších možností, jak rozšířit tuto badatelnu na území celého parku a zároveň poskytnout živočichům, kteří žijí v parku, provizorní úkryt.
  Didaktický význam renovace zahrady bude spočívat především v tom, že stará zahrada opět ožije a teorie (ve výuce) se propojí s praxí (v pozorováních). Na této proměně se budou aktivně podílet právě žáci školy.
  B: Společně se žáky bude vytvořeno nové badatelské prostředí a žáci budou mít možnost pozorovat (což je základní metoda badatelské činnosti) život ptactva a hmyzu. Dalším úkolem bude vytvořit dobré materiální zázemí pro pozorování a výzkum v rámci malých školních projektů jak jednotlivců, tak kolektivů. Nedílnou součástí bude mezinárodní badatelský workshop, který bude veden rovněž v anglickém jazyce.
  Z pohledu rozvíjení tvořivosti žáků ve vyučovacím procesu hrají významnou roli metody aktivizující, což toto prostředí zcela umožní. Podstatou aktivizujících metod je plánování a organizace vyučovací činnosti žáků tak, aby k plnění výchovně vzdělávacích cílů docházelo prostřednictvím vlastní poznávací činnosti. Hlavním rysem samostatné poznávací činnosti žáků bude řešení jednotlivých stavebních či jiných problémů.

  Realizace projektu: www.gym-bohumin.cz/predmet/bi/souteze.html


  Název projektu:
  Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0108

  Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

  Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Realizace: 06/2013 – 12/2014

  Výše finanční dotace: 3 883 070,84 Kč

  Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ v MSK a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 7 SŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů. Hlavním výstupem projektu budou celoroční školní projekty, které budou zpracovávat žáci partnerských škol a následně prezentovat na závěrečném workshopu

  Cíle projektu:

  • Přispět ke zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ
  • Podporovat a rozvíjet potenciál žáků k vybudování základu pro celoživotní učení
  • Posílení dynamického rozvoje osobnosti žáků oproti statickému učení velkého množství faktů
  • Posilovat mezipředmětové vazby
  • Posilovat měkké dovednosti žáků při skupinové práci a prezentaci projektů


  Projekt ukončen v únoru 2012

  Informace o projektu: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách

  Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISa 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků SŠ, kteří často neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 SŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravě, partnere, MEC, o.p.s. a 15 partnerskými SŠ MSK.

  Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

  Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

  Místo realizace: Moravskoslezský kra

  Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost

  Doba realizace: 11/2009 - 02/2012

  Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Registrační číslo: CZ. 1.07/1.1.07/02.0049

  Úspěchy, soutěže, turnaje

  20.06
  19
  1. místo v soutěži Wolfram
  Dne 19.6.2019 se naše škola zúčastnila branné soutěže Wolfram v Karvin...

  19.06
  19
  Německý den v Praze
    Skupinka němčinářů našeho gymnázia se vydala v úterý 18.6.2019 do P...

  07.06
  19
  1. místo v Pythagoriádě
  Ve čtvrtek 23. 5. proběhlo okresní kolo 42. ročníku matematické soutěž...