Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - Rozvíjej se, žij, studuj u nás

Naše gymnázium disponuje moderními učebnami s dataprojektory, multimediál. tabulemi a audiovizuální technikou

předchozí další ukaž fotky
Pro studenty Pro uchazeče Pro veřejnost
 • úvodní strana
 • o nás
 • historie školy
 • úřední deska
 • kontakt
 • úspěchy, soutěže, turnaje
 • co se děje ve škole
 • exkurze, výlety, kurzy
 • prohlídka školy on-line
 • fotogalerie
 • školská rada a SRPŠ
 • zaměstnanci
 • dokumenty školy
 • projekty
 • English/Deutsch
 • Ekoweb
 • absolventi a zaměstnanci
 • e-tablo
 • inkluze
 • ochrana osobních údajů
 • polytechnické vzdělávání

 • úřední deska

  Základní informace o škole

  Název:

  Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

  Sídlo:

  Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín [kontakt]

  IČ:

  62 331 205

  DIČ:

  CZ 62 331 205 (škola není plátce DPH)

  Zřizovatel:

  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava právní forma kraj, IČ: 70 890 692

  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:

  1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
  2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelů:
   - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  Statutární orgán:

  Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


  Vedení školy

  PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy

  - jmenován do funkce Radou Moravskoslezského kraje s účinností od 1.8.2012
  - pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 - § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  PaedDr. Igor Drabina

  - zástupce ředitele


  Studijní obory

  Gymnázium vzdělává žáky v těchto následujích studijních oborech dle Klasifikace kmenových oboru vzdělávání:

  • 1. 79-41-K/41 Gymnázium: studium denní, délka studia 4 roky.
  • 2. 79-41-K/81 Gymnázium: studium denní, délka studia 8 roků.

  Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

  • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 školského zákona,
  • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2 školského zákona
  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících školského zákona
  • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 školského zákona,
  • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona
  • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona.

  Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník gymnázia místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

  Ústní žádost

  Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník gymnázia k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Písemná žádost

  Žádost o poskytnutí informací doručenou počtou přijímá pracovník gymnázia pověřený evidencí pošty. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá pověřenému pracovníkovi gymnázia, případně řediteli školy. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat, přijímá pověřený pracovník gymnázia, případně ředitel školy.

  Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

  Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči gymnáziu, nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník gymnázia ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci.

  Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

  Pokud je požadovaná informace mimo působnost gymnázia, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

  Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.

  Lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách gymnázia, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více organizačními složkami gymnázia, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

  Pověřený pracovník je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty.

  Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt, na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

  sazebník úhrad (document s příponou doc)


  Informace o odvoláních proti rozhodnutím ředitele školy

  Odvolání je možno podat:

  1) Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí poskytnutí informace

  Na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Odvolání lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

  O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.


  2) Proti rozhodnutím ředitele školy vydaným v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  Odvolání lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání, a do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí v ostatních případech.

  Na odvolací řízení proti těmto rozhodnutím se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


  PaedDr. Miroslav Bialoń
  ředitel školy


  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
  Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.  Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce kotelny

  Rekonstrukce kotelny - výzva - stáhnout (zip)  Úspěchy, soutěže, turnaje

  20.06
  19
  1. místo v soutěži Wolfram
  Dne 19.6.2019 se naše škola zúčastnila branné soutěže Wolfram v Karvin...

  19.06
  19
  Německý den v Praze
    Skupinka němčinářů našeho gymnázia se vydala v úterý 18.6.2019 do P...

  07.06
  19
  1. místo v Pythagoriádě
  Ve čtvrtek 23. 5. proběhlo okresní kolo 42. ročníku matematické soutěž...