Historie školy

Z historie Gymnázia Františka Živného

Škola byla založena v roce 1921 jako české státní reformní reálné gymnázium. Po vykonání přijímacích zkoušek bylo tehdy do primy přijato 51 studentů, z toho 43 chlapců a jen 8 dívek. Že studium bylo náročné a že maturitní zkouška měla tehdy svou váhu, dokazuje fakt, že z této třídy odmaturovalo úspěšně 17 studentů!

Vyučovací prostory se zpočátku měnily. V prvním roce bylo gymnázium prozatímně umístěno v budově německé dívčí školy u katolického kostela. Současná školní budova byla postavena v roce 1929. Po podepsání mnichovské dohody v roce 1938 připadl Bohumín Polsku, české gymnázium bylo zrušeno a ve stejné školní budově bylo zřízeno polské gymnázium. Poté, co byl Bohumín v září roku 1939 okupován Němci, bylo polské gymnázium zrušeno. V dubnu zde otevřeli bohumínští Němci svou Oberschule. Ta byla pokračovatelkou bývalého německého reálného gymnázia, které v Bohumíně existovalo v letech 1911 - 1938 a které bylo Poláky na podzim roku 1938 zrušeno, stejně jako české gymnázium. V průběhu školního roku 1943/1944 zabrala budovu školy pro své potřeby německá vojenská správa a zřídila zde vojenskou nemocnici.

V září 1945 bylo české gymnázium obnoveno. Profesorský sbor měl tehdy 10 členů. Prvním poválečným ředitelem se stal profesor František Živný, jehož jméno nese naše škola od roku 1996. Profesor Živný měl mimořádné zásluhy na obnovení vyučování po období okupace, ale po komunistickém puči v roce 1948 byl zbaven ředitelské funkce. Škola měnila svůj charakter pod vlivem různých školských reforem. Měnila se délka studia i studijní předměty, ale postupně se rozrůstala, takže v 80. letech měla více než 500 studentů.

Od 70. let prošla budova několika výraznými rekonstrukcemi. Postupně začala sloužit gymnáziu též bývalá ředitelská vila stojící v těsné blízkosti hlavní budovy. Vznikly zde odborné učebny informatiky a administrativy. Rekonstrukce školní budovy vyvrcholila opravou fasády a suterénů a vybudováním nového hřiště s umělým povrchem v roce 1999.

V letech 2005 až 2007 přistoupila škola k rekonstrukci oken, 265 starých dřevěných oken bylo nahrazeno moderními plastovými.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce čelní strany dobového oplocení školní budovy za 1,9 mil Kč, v roce 2009 bylo realizováno zateplení střechy tělocvičny a půd obou budov školy.

V letech 2010 - 2011 došlo k další modernizaci IT techniky i materiálního vybavení odborných učeben, byla zateplena budova vily, učebny přírodovědných předmětů byly renovovány a vybaveny speciálním technickým zázemím.

V roce 2012 byly rekonstruovány sprchy a nově vybudována odborná učebna ICT s 30 PC.

V roce 2013 byla nově vybudována počítačová síť LAN a zřízeny relaxační zóny pro žáky v prvním poschodí hlavní budovy.

V roce 2014 byla realizována rekonstrukce fyzikální laboratoře a škola byla dovybavena moderní výpočetní technikou.

V roce 2015 byla vybudována nová odborná učebna ICT s 26 počítači. Uvolněné prostory v ředitelské vile byly předány PPP Bohumín. Školní laboratoř fyziky byla dovybavena přenosnými PC a měřící technikou.

V roce 2016 byla realizována oprava fasády hlavní budovy z jižní a východní strany a zcela renovován byl prostor tělocvičny a šaten (nové podlahy, nátěry, malby, obnova dveří).

V roce 2017 byla zcela zrekonstruována laboratoř biologie a ředitelna. Obnovou rovněž prošel hlavní vchod (zvelebení prostoru, výměna vstupních dveří, přesun šatních skříněk).

V průběhu hlavních prázdnin v roce 2018 bylo nově zrekonstruováno 7 tříd školy a 4 učitelské kabinety, což stálo cca 1,2 mil. Kč. Pro údržbu školního pozemku byl zakoupen zahradní traktor Seco.

V průběhu roku 2019 byla realizována rekonstrukce kotelny, rekonstruovány 3 kabinety vyučujících a ve vile byl instalován nový server.

V roce 2020 jsme rekonstruovali dva učitelské kabinety a byla realizována rovněž rekonstrukce odborné učebny hudební výchovy a kmenové učebny číslo 304. Nový vzhled dostaly webové stránky školy.

V roce 2021 jsme realizovali opravu fasády na tělocvičně a severní straně hlavní budovy školy, nově jsme vybavili výpočetní technikou učebnu číslo 301. Rekonstruován byl kabinet zeměpisu.

V roce 2022 jsme realizovali výmalbu sociálních zařízení a některých odborných učeben, nově byla položena podlaha v jedné místnosti posilovny, byly zakoupeny nové učební pomůcky a vybavení pro výuku informatiky (3D tiskárny, robotické soupravy). 

V roce 2023 byla rekonstruována podlaha v posilovně, zakoupeny didaktické učební pomůcky pro výuku informatiky (programovatelné destičky Microbit, 3D tiskárna Průša MK4). Bylo rovněž vyměněno osvětlení v multimediálním sále. V 15 učebnách školy byly instalovány nové počítače.


František Živný

Narodil se 6. srpna 1902 v Záboří nad Labem. Po maturitě studoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě. Postupně působil na gymnáziích v Hradci Králové, v Praze a ve Spišské Nové Vsi.

Od 1. 9. 1929 se stal členem pedagogického sboru Státního reformního reálného gymnázia v Novém Bohumíně. Zde zůstal do roku 1938. V letech 1938 až 1945 bylo gymnázium v Bohumíně uzavřeno. Především jeho přičiněním se od září 1945 začalo na gymnáziu v Bohumíně opět vyučovat.

František Živný se v roce 1954 stává ředitelem, a v této funkci působil až do roku 1966, kdy odešel do důchodu. Podle potřeb působil ve škole až do roku 1971. Zemřel v Bohumíně v roce 1989 a pohřben je v Poděbradech.

František Živný vychoval celé generace studentů se skutečným vztahem k matematice a fyzice. Jeho žáci působí dodnes v pedagogickém sboru současného gymnázia. Byl dlouholetým a úspěšným organizátorem matematických olympiád ve škole, kraji i v celostátním měřítku. Byl činným členem Jednoty českých matematiků a fyziků a byl rovněž spoluautorem učebnice "Praktická cvičení z fyziky".

V roce 1967 byl Františkovi Živnému udělen titul „Zasloužilý učitel”.

Od roku 1995 nese škola čestný název „Gymnázium Františka Živného”.

V čem hledat poselství Františka Živného pro další generace učitelů? Snad v tom, že dobře věděl, co je to zodpovědná učitelská práce, co je to stavovská čest!

Partneři školy