Polytechnické vzdělávání

Co je to polytechnické vzdělávání?

 

Polytechnické vzdělávání je definováno v Pedagogickém slovníku (Mareš, Průcha, Walterová, 2013) jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti.

Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.

Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je pak rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné a environmentální obory. V tomto pojetí je jádrem technické vzdělávání.

Polytechnické vzdělávání rozdělujeme na tři základní složky:

• PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přírodovědné vzdělávání je definováno jako vzdělávání zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů, podporovat odpovědné rozhodování v osobním a profesním životě člověka, naplňovat osobní potřeby a fungování v občanském a případně budoucím profesním životě.

• TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Technické vzdělávání se zaměřuje na osvojování potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení. Osvojení je realizováno na vědeckém základě, uvědoměle a při aktivitách majících vztah k technice, s níž se v životě setká každý jedinec. Cílem technické výchovy je získat správné postoje k technice a k využívání techniky v životě.

• ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Environmentální vzdělávání dělíme na výchovu a osvětu. Environmentální výchovou rozumíme systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí. Oblastmi vzdělávání jsou: výchova o životním prostředí, výchova v životním prostředí, výchova pro životní prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřeny na dospělou populaci a obecně na veřejnost (Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8).
Možnosti studia polytechnických oborů na vysokých školách v České republice:

Další odkazy k tématům podpory polytechnického vzdělávání:

 1. http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani
 2. https://www.youtube.com/watch?v=oeugxVt_3jM

AKTIVITY PODPORUJÍCÍ POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

I. FYZIKA

 • laboratorní cvičenídoplňující teoretickou výuku fyziky jsou zaměřena především na praktická měření a práci s pomůckami a měřícími přístroji
 • fyzikální olympiádaje zaměřena na řešení teoretických i praktických fyzikálních úkolů
 • astronomická olympiáda
 • soutěž „POHÁR VĚDY – SCIENCE CUP“– každé soutěžní kolo je zaměřeno na kreativitu, teorii a výzkum, praxi a projekt
 • soutěž „FYIKLÁNÍ ONLINE“– jedná se o týmovou soutěž v řešení fyzikálních příkladů
 • soutěž „L@byrint fyziky“zahrnuje rébusy, osmisměrky i experimentální úlohy určené pro různé věkové kategorie soutěžících
 • soutěž „Fyzshow s kapalinou“– týmová fyzikální soutěž pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií „Staň se fyzšoumenem“ – sestavení zábavné show, ve které hraje hlavní roli kapalina
 • soutěž „Aplikovaný fyzik“– jedná se o soutěž vyhlašovanou Institutem fyziky
 • projekt „Děsivá věda a šílení vědátoři“-interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z fyziky
 • školní přírodovědný projekt– „Zhodnocení stavu ovzduší na různých místech Bohumína“
 • kroužek zaměřený na robotiku
 • exkurzedoplňující teoretickou výuku fyziky – návštěva planetária
 • organizace odborných přednášek s fyzikální tematikou – pevnost a odolnost materiálů, mostní konstrukce, letectví

II. CHEMIE

 • laboratorní cvičení z chemiejsou zaměřena na provádění chemických experimentů, které doplňují výklad učiva
 • přírodovědný seminářje zaměřen na prohloubení ˙poznatků z chemie a fyziky v rámci středoškolského učiva i přípravy na studium VŠ
 • chemická olympiádaklade důraz na řešení teoretických i praktických úkolů
 • soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“zahrnuje řešení úloh z různých oblastí přírodních věd a je určena pro studenty mladší (kategorie Kadet) i starší (kategorie Junior)
 • soutěž“N-TROPHY“obsahuje 4 části zaměřené na fyziku, chemii, biologii, logiku
 • korespondenční seminářinspirovaný chemickou tematikou „KSICHT“ podporuje rozvoj logického myšlení a vede k samostatnému vyvozování závěrů
 • interaktivní přednáška s výkladem a experimenty z chemiev rámci projektu „Děsivá věda a šílení vědátoři“ – cílem je přiblížit vědu zábavnou formou žákům různých věkových kategorií
 • mezinárodní spolupráceskupin českých a polských studentů v chemické laboratoři v rámci projektových dnů - studenti se společně podílejí na provádění specifických experimentů
 • příprava projektů z chemiea jejich prezentace na akcích „Den chemie v Polsku“ a „Ekologická konference“
 • příprava chemických pokusů a dokumentace na projekt„Středoškolákem na zkoušku“ – jedná se o spolupráci žáků středních a základních škol
 • pravidelná každoroční návštěva Světa technikyv Ostravě –Dolních Vítkovicích, kde se studenti aktivně účastní vzdělávacích programů zaměřených na chemii a další přírodovědné obory
 • exkurzedoplňující teoretickou výuku chemie – návštěva čističky vody a pivovaru
 • organizace odborných přednášek s chemickou tematikou a ekologickým zaměřením – čistota ovzduší, rozbory vody a půdy

III. BIOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 • Účast na postupových kolech soutěží – samostatná projektová činnost žáků (úspěchy na okresní i krajské úrovni)
  ✓ biologická olympiáda
  ✓ Středoškolská odborná činnost
  ✓ soutěže ZOO Ostrava
  ✓SAPERE online
 • Účast na konferencích
  ✓ KEV EVVO – střední školy
  ✓ KEV EVVO – základní školy
  ✓ MESS Český Těšín
 • Exkurze
  ✓ ZOO Ostrava – výuka – prima až kvarta, 1. a 2. ročníky
  ✓ Arboretum Nový Dvůr u Opavy – tradiční akce pro 1. ročníky
  ✓ Hornické muzeum Landek – kvarta
  ✓ Oddělení patologie Slezské nemocnice Opava + muzeum patologie, Ústav patologie FN Brno – 3. ročníky
  ✓ Krevní centrum FN Ostrava – 3. ročníky
  ✓ Ostravské planetárium - kvarta
 • Práce s nadanými žáky– Badatelský kroužek
 • Krmení zpěvného ptactva– zima, přikrmování hmyzu – léto - hmyzí hotel – vytvořen na zahradě školy v rámci projektu
 • Gymnazistou jeden den– práce v laboratoři biologie se žáky základních škol
 • Mezinárodní badatelský workshop– spolupráce žáků naší školy se žáky z polského gymnázia v Cieszynie v laboratoři biologie. Společný program, komunikační jazyk angličtina, každý rok nová témata. Závěrečná konference. Podpořeno (finančně) městem.
 • Celoměstská ekologická konference– žáci ZŠ města a naši studenti. Každý rok nové téma, které se opírá o témata vyhlášená UNESCO.
 • Spolupráce s vysokou školou– projekt Jak se dívat na DNA? – práce v laboratoři biologie – mikropipety, PCR metoda, význam pro praxi – studenti semináře biologie
 • Exkurze a návštěvy výstav – Bodies, stálé expozice a výstavy - Ostravské muzeum.

Partneři školy