Úřední deska

Úřední deska

Základní informace o škole

Název:

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Sídlo:

Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín

IČ:

62 331 205

DIČ:

CZ 62 331 205 (škola není plátce DPH)

IZO:

000601527

Tel.: 596 013 431, 596 012 211
Fax: 596 014 559

E-mail: sekretariat(zavináč)gym-bohumin.cz

E-mail: gfz(zavináč)po-msk.cz

ID datové schránky: i68fxiu

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava právní forma kraj, IČ: 70 890 692

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:

  1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
  2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelů:
    - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Statutární orgán:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


Vedení školy

PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy

- jmenován do funkce Radou Moravskoslezského kraje s účinností od 1.8.2018
- pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 - § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

PaedDr. Igor Drabina

- zástupce ředitele


Studijní obory

Gymnázium vzdělává žáky v těchto následujích studijních oborech dle Klasifikace kmenových oboru vzdělávání:

  • 1. 79-41-K/41 Gymnázium: studium denní, délka studia 4 roky.
  • 2. 79-41-K/81 Gymnázium: studium denní, délka studia 8 roků.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Partneři školy