Prevence

Pokud máš problém

Pokud máš nějaký problém ve škole nebo i doma, můžeš se obrátit na metodika prevence, schránku důvěry nebo na naše profesory. Se vším ti diskrétně pomohou a navedou tě správným směrem. Na této stránce uvádíme pár rad, aby ses "nespálil" a užíval si studentský život naplno.

Co je to šikana?

O šikanu se jedná, jestliže je někomu opakovaně ubližováno a on se nedokáže ubránit. Ubližování může mít různou formu, od posměšků, pomluv a ignorování, přes ničení, schovávání věcí až po vydírání, bití a ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikanovat může například spolužák, skupina spolužáků, žák či žáci z jiné třídy nebo školy. Se šikanou se můžeme setkat nejen ve škole, na hřišti, v zájmových kroužcích ale mohou ji zažít i rodiče v zaměstnání. Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a nejistoty.

 

Škádlení nebo šikana?

Rozdíl mezi šikanou a škádlením nejlépe pozná ten, komu je ubližováno. Při škádlení je mezi oběma stranami vyrovnaný poměr sil, tzn. není vítěze ani poraženého. Škádlení je pro obě strany legrací, zábavou. Šikana je pro jednu stranu zábava a legrace, pro druhou ponižování a bolest.

 

Zažívám šikanu a potřebuji pomoc

 • Jsi šikanován/a?
 • Máš obavy z jiného žáka?
 • Ubližuje ti někdo ve škole pravidelně?
 • Máš dojem, že tvá obrana je neúčinná?

Pokud si na otázky odpovíš kladně, je velmi pravděpodobné, že to, co zažíváš, je šikana. Nikdo nemá právo ti ubližovat - možná jsi jiný/jiná než ostatní, ale to nesmí být důvod k ubližování.

 

Jsem svědkem šikany, co mám dělat?

Myslíš, že je někdo v tvém okolí šikanován a cítíš, že je potřeba mu pomoci? Možná váháš, jestli to není žalování, nebo "bonzování". Zkus přemýšlet tak, že ten, kterému ubližují, si sám neumí pomoci, ale ty mu pomoci můžeš. Jestliže cítíš, že se mezi spolužáky děje něco, co není v pořádku, promluv si o tom s někým. Nejúčinněji mu můžeš pomoci, pokud se obrátíš na dospělého, kterému důvěřuješ. Jestliže nikoho takového nemáš, můžeš kontaktovat naši poradnu.

 

Zde najdeš pomoc

Říci si o pomoc není slabostí. Kdo ti může pomoci? Máš-li dospělého (rodič, třídní učitel, jakýkoli jiný učitel, vedoucí kroužku atd.), kterému důvěřuješ, obrať se na něj. Určitě si bude vědět rady. Jestliže máš obavu obrátit se na dospělého ze svého okolí, můžeš kontaktovat naši poradnu nebo linku bezpečí(116 111), http://www.linkabezpeci.cz/

 

Kde dál hledat pomoc

Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a může být nejrychlejší. Zkuste se s rodiči obrátit na pedagogicko – psychologickou poradnu, středisko výchovné péče nebo jakéhokoli psychologa v místě bydliště. V případě, že máte pocit, že Vám nikdo nepomáhá, oslovte školské odbory orgánů místní samosprávy nebo Českou školní inspekci.

 

Další domácí webové stránky s tématikou šikany

 

Bezpečný internet a kyberšikana

Informace pro žáky a rodiče týkající se bezpečného internetu a kyberšikany (pdf)

 

Primární prevence na naší škole + konzultační hodiny

Základním dokumentem školy pro tuto oblast je „Minimální preventivní program“ zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

Primární prevence je zaměřena na předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků :

 • záškoláctví
 • užívání návykových látek(tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • kriminalita, delikvence
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • problémy s přijímáním potravy (bulimie, anorexie)
 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

V rámci plnění preventivního programu škola spolupracuje s pracovníky PPP v Bohumíně a jinými organizacemi zabývajícími se nežádoucími jevy a zajišťuje besedy, programy a interaktivní semináře s touto problematikou.

Na naší škole pracuje metodik primární prevence, který spolupracuje s ostatními učiteli a koordinuje preventivní strategii školy.

Metodik prevence poskytuje poradenství k výskytu sociopatologických jevů. Může nabídnout:

 • některá opatření, kterými lze riziko patologických jevů omezit
 • informace o zařízeních, která se sociálně patologickými jevy profesionálně pracují a která nabízí bezplatné poradenství (i anonymně) nebo systematickou péčí

 

Metodik prevence

Mgr. Pavla Valuštíková

Konzultační hodiny: pondělí 13:15 - 14:00 po domluvě

Mgr. Olga Šaterová

Konzultační hodiny: pátek 13:15 - 14:00 po domluvě

Po domluvě - kdykoliv.

 

Konzultační hodiny pro rodiče

Po domluvě - kdykoliv.


Partneři školy