Předměty

Volitelné předměty pro třetí ročník čtyřletého a sedmý ročník osmiletého studia

Volitelný předmět č. 1 a č. 2

Minimální počet pro otevření semináře je 10 osob.

 • Základy ekonomiky a administrativy
 • Deskriptivní geometrie
 • Latina
 • Programování
 • Počítačové aplikace
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie

Volitelné předměty pro 4. ročník čtyřletého a osmý ročník osmiletého studijního cyklu

V aktuálním školním roce si každý žák volí z níže uvedené nabídky 2 předměty, volitelné předměty č. 1 a č. 2 pokračují z třetího ročníku.

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze společenských věd
 • Seminář z matematiky
 • Počítačové aplikace
 • Programování
 • Latina
 • Ekonomický seminář
 • Seminář z biologie v jazyce anglickém
 • Seminář ze zeměpisu v jazyce anglickém

Pozn. Žák si nemůže zvolit stejný volitelný předmět, který si již zvolil jako volitelný č. 1 a 2. Každý musí mít celkem 4 různé volitelné předměty.


Podrobně o volitelných předmětech

Seminář a praktická cvičení z biologie – 3. ročník

Náplní tohoto semináře je procvičení a upevnění učiva zoologie a především praktická cvičení z tělovědy. Probíhají dvouhodinová cvičení, jejichž náplní je přímé doplnění učiva, které je probíráno v hodinách biologie - somatologie. Metody používané ve cvičení jsou především: praktická práce s mikroskopem, laboratorní práce, anatomické studie jednotlivých orgánů, práce s internetem. Součástí by se mělo stát několikadenní botanicko – zoologické soustředění v přírodě (za předpokladu naplněnosti a zájmu frekventantů). Pro úspěšné zvládnutí náplně tohoto semináře a praktického cvičení je zapotřebí vypracovat všechny laboratorní protokoly. Tento seminář bude přínosem pro studenty, kteří se po ukončení studia na zdejší škole chtějí nadále věnovat studiu biologie, geografie, medicíny, ekologie apod.

Seminář z biologie – 4. ročník

Seminář z biologie pro 4. ročník navazuje na seminář ve třetím ročníku. Poskytne studentům doplnění a rozšíření základního učiva biologie. Jeho hlavní náplní je rozšíření znalostí a informací z biologických věd, především z cytologie, molekulární biologie a genetiky. Hlavní metody spočívají v samostatné prezentaci jednotlivých problémů z oblasti biologie přímo studenty semináře. Nedílnou součástí je samostatné zpracování několika okruhů formou prezentace v PPT a jedné seminární práce v rozsahu přibližně 10 stran, kterou musí samostatně prezentovat. Seminář je vhodný pro přípravu studentů ke studiu na vysoké školy, jejichž součástí je tento předmět (molekulární biologie, biochemie, lékařství, zemědělství, lesnictví, genetika, veterinární lékařství, farmacie, učitelství biologie, psychologie, tělesná výchova aj.).

Dějepisný seminář – 4. ročník

Seminář je určen studentům, kteří chtějí maturovat z dějepisu nebo budou dějepisné znalosti potřebovat při studiu na VŠ (filozofické a právnické fakulty). Cílem je doplnit a rozšířit znalosti získané v předchozích letech studia. Zvýšená pozornost je věnována moderním dějinám, zejména období po 2.světové válce, a regionálním dějinám. Součástí je práce s dokumenty, příprava seminárních prací a prezentací podle zvolených témat. Průběžně bude probíhat opakování maturitních témat.

Konverzace v ruském jazyce

Konverzace v ruském jazyce je realizována v posledních dvou ročnících s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Náplň tvoří - konverzace – rozšiřování slovní zásoby každodenních tématických okruhů, jako například rodina, bydlení, svátky apod., práce s cizojazyčným textem, reálie rusky hovořících zemí - geografické, historické, kulturní a politické informace.

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce je určena pro jeden nebo dva roky posledních ročníků studia. V posledním ročníku je určen zejména pro studenty, kteří hodlají z tohoto předmětu maturovat. Tento předmět je vhodný pro zájemce o jazyk a kulturu francouzsky mluvících zemí. Pracuje se s moderními učebnicemi i jiným doplňkovým materiálem, důraz je kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života a aby úspěšně vykonal maturitní zkoušku.

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce je realizována ve dvou posledních ročnících s následující hodinovou dotací : 2 hodiny ve třetím ročníku a 2 hodiny ve čtvrtém ročníku. Úlohou předmětu je, aby žáci získali jistotu v aktivním používání učiva získaného během předešlého studia. Vyučující kladou důraz na kompletní komunikační kompetence a na rozšiřování znalostí slovní zásoby a zlepšení interaktivních dovedností. Učební plán obsahuje konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslech nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práci s video a CD nahrávkami, rozšiřování znalostí reálií. Práce v semináři ve čtvrtém ročníku je více zaměřena na procházení jednotlivých maturitních témat.

Německý jazyk - dvouletý

Předmět je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o německý jazyk, chtějí si rozšířit své znalosti z tohoto jazyka, uvažují o maturitní zkoušce z němčiny, případně o složení některého druhu zkoušky na jazykové škole. Náplní předmětu je rozšiřování slovní zásoby konverzačních okruhů, znalostí reálií a vybraných děl německé literatury podle nejnovějších materiálů. Je určen pro studenty, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na rozvíjení mluveného projevu tak, aby student obstál v běžných komunikačních situacích každodenního života. Využívá se práce s časopisy, videonahrávkami, internetem.

Německý jazyk - jednoletý

Předmět je nutný pro přípravu k maturitní zkoušce z jazyka německého a doporučený pro přípravu a studium jazyka německého. Náplň práce spočívá v konverzaci na daná témata, rozšiřování slovní zásoby, práci s autentickými texty, poslechu nahrávek namluvených rodilými mluvčími, práci s videonahrávkami, rozšiřování znalostí reálií.

Konverzace ve francouzském jazyce

Předmět si klade za cíl připravit studenty na maturitní zkoušku, ale také prohloubit znalosti francouzského jazyka u těch studentů, kteří by chtěli využít tento jazyk i po ukončení studia. Důraz je kladen zejména na využití jazyka při cestování a při styku s rodilým mluvčími. Náplň: rozšíření slovní zásoby a její praktické využití, rozšíření znalostí reálií, práce s textem – překlad, porozumění, interpretace, práce s internetem – nácvik praktických dovedností (např. vyhledání vlakového spojení, rezervace vstupenek do kina, rezervace hotelu apod.), konverzace na dané téma, ústní prezentace studentů.

Počítačové aplikace – jednoletý seminář

Tento volitelný předmět vychází obsahově ze vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie RVP G.
Obsahem tohoto semináře je u žáků rozšířit jejich orientaci v pojmech týkajících se počítačového hardwaru a softwaru, internetu, zdrojů dat a jejich zpracováním a využitím. Dále posílení kompetencí při práci s programy balíčku MS Office (MS Word, PowerPoint, Excel), především se zaměřením na pokročilé funkce těchto programů. V další části výuky je kladen důraz na výuku základů databázových programů, základy programování (software pro tvorbu webu, základní postupy při programování, vývojové diagramy, příkazy pro cykly, programování v objektově orientovaném jazyce C#, který je součástí platformy .NET, ve zdarma dostupném vývojovém prostředí MS Visual Studio, které se používá i pro vývoj profesionálních programů). Díky získaným poznatkům se budou také věnovat přípravě maturitních témat z informatiky.

Základy programování

Dvouletý seminář, kde se studenti seznámí se základy programování v několika programovacích jazycích. V prvním roce se jedná především o základy algoritmizace, pochopení principů algoritmů a aplikaci teoretických znalostí v Pascalu – zvládnutí tvorby jednoduchého programu s procedurou či funkcí. Přechod k objektově orientovaným jazykům. Ve druhé roce semináře – zaměření na základní principy programování v C#. Náplň semináře (především druhým rokem) se vždy přizpůsobuje aktuálním požadavkům studentů a zaměřuje se také na přípravu k maturitní zkoušce z ivt.

Seminář a cvičení z chemie (dvouletý)

Jedná se o nabídku dvouletého semináře, který je určen pro studenty 3. ročníku čtyřletého gymnázia a pro studenty septimy osmiletého gymnázia. Náplň semináře je zaměřena na prohlubování a zpřesňování učiva jednotlivých tematických celků. V 1. roce se studenti mohou seznámit důkladněji s chemií přírodních látek, biochemií a se základy fyzikální chemie. Podle zájmu je možné zařadit rovněž studium základů analytické chemie. V 2 .roce je náplň semináře zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a na studium na vysokých školách. Seminář svým obsahem nabízí studentům přípravu ke studiu zejména lékařství a farmacie, ale rovněž je vhodný pro studium oborů spojených s biologií i technickou a speciální chemií. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené moderní didaktickou technikou, k dispozici je i odborná laboratoř.

Seminář a cvičení z chemie (jednoletý)

Jedná se o roční seminář, který je určen pro studenty 4. ročníku čtyřletého gymnázia a pro studenty oktávy osmiletého gymnázia. Náplň semináře je zaměřena na opakování učiva a přípravu k maturitní zkoušce. Je rovněž průpravou ke studiu na vysokých školách, které vyžadují širší znalosti z oblasti chemie (lékařské fakulty, farmacie, studium oborů spojených s biologií a speciální chemií). Výuka probíhá v odborné učebně vybavené moderní didaktickou technikou, k dispozici je i odborná laboratoř.

Seminář a cvičení z fyziky (jednoletý)

Jedná se o roční seminář, který je určen pro studenty 4. ročníku čtyřletého gymnázia a pro studenty oktávy osmiletého gymnázia. Náplň semináře je zaměřena na opakování učiva a přípravu k maturitní zkoušce. Je rovněž průpravou ke studiu na vysokých školách, které vyžadují širší znalosti z oblasti fyziky ( lékařské fakulty, technické vysoké školy, univerzitní obory ). Výuka probíhá v odborné učebně vybavené moderní didaktickou technikou, k ispozici je i odborná laboratoř.

Seminář a cvičení z fyziky (dvouletý)

Jedná se o nabídku dvouletého semináře, který je určen pro studenty 3. ročníku čtyřletého gymnázia a pro studenty septimy osmiletého gymnázia. Náplň semináře je zaměřena na prohlubování a zpřesňování učiva jednotlivých tematických celků. V 1. roce se studenti mohou důkladněji seznámit s vybranými kapitolami fyziky. V rámci tohoto kurzu lze prohlubovat matematické dovednosti při řešení fyzikálních úloh, což je vyžadováno při studiu jak na technických vysokých školách, tak na univerzitách. Ve 2. roce je náplň semináře zaměřena především na přípravu k maturitní zkoušce a na studium na vysokých školách. Seminář svým obsahem nabízí studentům přípravu ke studiu medicíny, technických oborů i speciálních univerzitních oborů (optika, jaderná fyzika, astrofyzika ). Výuka probíhá v odborné učebně vybavené moderní didaktickou technikou, k dispozici je i odborná laboratoř.

Základy ekonomiky a administrativy

Cílem předmětu Základy ekonomiky a administrativy je uvést studenty do problematiky administrativní práce s využitím výpočetní techniky, tzn. zvládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou a profesionální zpracování textů na počítači (textový editor MS Word), dále také získání přehledu v oblasti základních ekonomických témat. Osobní počítače se staly nepostradatelným nástrojem při vyřizování obchodní a úřední korespondence. Textové editory usnadňují slohové ztvárnění obsahu. Další předností je vytváření formálně dokonalých písemností. Pro všechny uživatele, kteří píšou na klávesnicích počítačů, je výhodou, když umějí ovládat klávesnici všemi deseti prsty. Hmatová metoda se na celém světě považuje za nejracionálnější způsob obsluhy klávesnice. Práce je rozložena na všechny prsty, takže se zrychlí výkon, uspoří vynaložená energie a pisatel se může soustředit pouze na obsah sdělení.

Zeměpisný seminář – 4. ročník

Zeměpisný seminář je rozdělen do čtyř okruhů: 1. Cestovní ruch – oblasti cestovního ruchu a rekreace,příprava zájezdů,průvodcovská činnost. 2. Příprava na přijímací zkoušky pro obor zeměpis na přírodovědných a pedagogických fakultách - praktická cvičení s geografickými materiály, cvičení v terénu, geografická exkurze. Prohlubování geografických znalostí z oblasti fyzické geografie, regionální geografie světa . Podrobnější geografické poznání místní krajiny - ve spojení s cvičením a pozorováním v terénu. 3. Příprava na přijímací zkoušky pro jiné obory VŠ (v spojitosti s zeměpisem) - rozvíjení a prohlubování vědomostí z oblasti fyzické a regionální geografie světa. Globální problémy světa. 4. Příprava k maturitní zkoušce.

Latina - (jednoletý dvouhodinový volitelný předmět)

Umožňuje seznámení se základy latinského tvarosloví a skladby, orientaci v základním slovním fondu, připomenutí nejdůležitějších kulturních a historických reálii, schopnost překládat přiměřené latinské texty do češtiny. Volitelný předmět je vhodný jako příprava pro všechny humanitní předměty.

Latina - (dvouletý dvouhodinový volitelný předmět)

Umožňuje osvojení latinského tvarosloví a skladby, poučení o tvorbě slov, o principech tvoření odborné terminologie, seznámení se základní terminologií lékařskou a právnickou, osvojení odpovídající slovní zásoby, schopnost překládat přiměřené latinské texty do češtiny, připomenutí nejdůležitějších kulturních a historických reálií. Volitelný předmět je vhodný jako příprava pro další studium moderních jazyků, historie, práva, medicíny.

Seminář a cvičení z matematiky 1- rozšiřující

Cílem výuky předmětu je umožnit schopnějším žákům důkladnější přípravu v matematice pro studium na vysoké škole a rozvinout jejich talent. Po obsahové stránce výuka volně navazuje na tématiku povinného předmětu, prohlubuje ji a zčásti rozšiřuje. Z hlediska pracovních metod učitel využívá metod vnitřní diferenciace a individuálního přístupu. Obsahem učebních osnov je maticová algebra a diferenciální počet se zaměřením na řešení diferenciálních rovnic. V kapitole maticová algebra se žáci seznámí s matematickými operacemi s maticemi a determinanty a jejich dalším využití v jiných oborech. V diferenciálním počtu řeší diferenciální rovnice 1. řádu. V závěru je prováděna systematizace dosavadních vědomostí z matematiky.

Seminář a cvičení z matematiky 2 – opakovací

Cílem výuky je upevňování a doplňování znalostí a dovedností povinného učiva.Obsahově předmět navazuje na učební osnovy povinného předmětu a je zaměřen zejména na řešení úloh.Rozsah učiva a náročnost úloh se přizpůsobuje úrovni dané skupiny. Při výuce se systematizují poznatky z kapitol řešení rovnic a nerovnic, funkce, úlohy goniometrie, planimetrie a analytické geometrie. Závěrečná část je věnována slovním úlohám a konstruktivním příkladům. Žáci píší testové písemné práce doporučené k přijímacímu řízení na vysoké školy.

Společenskovědní seminář

Seminář je nezbytný pro přípravu k maturitní zkoušce za základů společenských věd, doporučený pro přípravu na přijetí a studium v oborech: právo, ekonomie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie, evropská studia, mezinárodní vztahy, teologie a všech humanitních oborech. Náplň spočívá v rozšíření a doplnění látky ve společenskovědních oborech. Metodika práce vychází ze seminární formy. Vedle rozšíření a shrnutí učiva psychologie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, filosofie a etiky z nižších ročníků doplňuje společenskovědní problematiku o kapitoly z religionistiky, estetiky a rétoriky. V semináři se využívá samostatné práce žáků s odbornou literaturou a časopisy, referátů, práce na závěrečných maturitních projektech, exkurzí do kulturních a odborných zařízení a přednášek odborníků.

Seminář z deskriptivní geometrie

Úkolem deskriptivní geometrie je studovat zobrazení prostoru na rovinu. Z rozličných zobrazovacích metod, které se vyvinuly během rozvoje deskriptivní geometrie, budeme používat jen kolmé promítání. Jednotlivé kapitoly výuky budou zahrnovat kolmou axonometrii, Mongeovo promítání a základy technického rýsování. (jednoletý seminář). Pokud bude seminář stanoven jako dvouletý, pak pokračuje výuka perspektivní afinitou a jejím použitím a perspektivní kolineací a jejím použitím. Seminář je určen především pro studenty 3. a 4. roč., kteří uvažují o dalším studiu na vysokých školách technického směru.

Ekonomický seminář

Seminář je určen pro žáky maturitních ročníků, kteří mají zájem o rozšiřující učivo k předmětu Základy ekonomiky a administrativy a o problematiku ekonomické a finanční gramotnosti. Cílem je nejen posílit u žáků úroveň této gramotnosti, ale poskytnout jim i potřebné informace, aby se mohli lépe orientovat ve finančních produktech či službách a aby mohli efektivně nakládat s finančními prostředky. Seminář připravuje žáky k úspěšnému vykonání ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z předmětu Základy ekonomiky a administrativy a rovněž slouží k zevrubné přípravě žáků na vysokoškolské studium ekonomického a obdobného zaměření.

Partneři školy