Povinně zveřejňované informace

1. Název

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje - zaměstnanci

Školská rada a výbor SRPŠ

 

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB, číslo účtu 259381586/0300

 

6. IČO

62 331 205

 

7. DIČ

CZ 62 331 205 (škola není plátcem DPH)

 

8. Hlavní dokumenty

Výroční zprávy o činnosti školy

Školní vzdělávací program a plány práce

Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Školní řád

Inspekční zprávy

 

9. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější předpisy jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitrawww.mvcr.cz, Ministerstva školství, mládeže a sportu www.msmt.cz a v kanceláři školy.

 

10. Žádosti o informace, příjem dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně (doručená poštou, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

Pracovníci určení k poskytování informací:

v úředních hodinách:

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 15:00 hod., v pátek 7:00 – 13:00 hod.

PaedDr. Miroslav Bialoń – ředitel školy
Mgr. Radek Sporysz – statutární zástupce ředitele
Ing. Svatava Ledwoňová – ekonomka
Ing. Jana Bosáková – personalistka a administrativní pracovnice

Spojení na výše uvedené pracovníky:
Ředitel školy: tel: +420 596 014 560

Statutární zástupce ředitele: tel.: +420 596 012 375

Ekonomka: tel.: +420 596 012 211

Personalistka: tel.: +420 596 013 431

E-mail: sekretariat@gym-bohumin.cz, gfz@po-msk.cz

 

11. Formuláře

V rubrice dokumenty školy najdete:

 • Žádost o vydání druhopisu maturitního (ročníkového) vysvědčení

 • Žádost o změně zdravotní pojišťovny

 • Zřízení možnosti bezhotovostní platby ve školní jídelně

 • Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy

 • Žádost o uvolnění z vyučování

 

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

Ochrana osobních údajů

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

 

14. Adresa elektronické podatelny

E-mail:gfz@po-msk.cz
ID datové schránky: i68fxiu

 

15. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je s účinností od 21. 02. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Partneři školy